Υπηρεσίες

Οικονομικές, λογιστικές & φοροτεχνικής φύσεως υπηρεσίες

Υπηρεσίες εξωτερικού οικονομικού διευθυντή

 • service1

  Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και άμεσες προτάσεις για επίλυση επειγόντων ζητημάτων
 • Κατάρτιση και παρακολούθηση ετήσιου πλάνου με συγκεκριμένους στόχους
 • Έλεγχο  χρηματοοικονομικής λειτουργίας της για εξεύρεση χρηματοδότησης συγκεκριμένων σχεδίων (με τράπεζες, επενδυτές)
 • Κατάρτιση ταμειακού προγραμματισμού
 • Ανάλυση και προγραμματισμός των επενδύσεων
 • Προτάσεις για σχέδια αναδιάρθρωσης και μείωσης του κόστους λειτουργίας
 • Ανάπτυξη συστήματος εσωτερικού ελέγχου
 • Ανάπτυξη συστήματος reporting για παρακολούθηση της πορείας της επιχείρησης σε μηνιαία βάση
 • Υποστήριξη σε συστάσεις εταιρειών, συγχωνεύσεις, εκκαθαρίσεις, αυξήσεις κεφαλαίου κ.λπ.