Υπηρεσίες

Οικονομικές, λογιστικές & φοροτεχνικής φύσεως υπηρεσίες

Υπηρεσίες λογιστικής και φορολογικής υποστήριξης

service2

  • Εναρμόνιση με τα νέα Λογιστικά Πρότυπα & με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  
  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου - Τήρηση λογιστικών βιβλίων
  • Κατάρτιση και υπογραφή Οικονομικών καταστάσεων
  • Ανάπτυξη συστήματος για την παρακολούθηση αποθήκης, παραγωγής
  • Ανάπτυξη συστήματος κοστολόγησης
  • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
  • Φορολογικές συμβουλές σε σύνθετα θέματα
  • Άμεση πληροφόρηση για κάθε αλλαγή σε φορολογικά θέματα
  • Υποστήριξη σε φορολογικούς ελέγχους
  • Υποστήριξη στην ανάπτυξη υφιστάμενου ή εγκατάσταση νέου μηχανογραφικού συστήματος